Test av El-överkänslighet

Detta är en översättning från den tyska hemsidan. Vid mail kontakt med ansvariga har framkommit att endast ca 30% av de testade personerna fick besked att de var el-överkänsliga enligt testet. Jag, Einar Berg, misstänker att man med detta test missar många el-överkänsliga.

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf

Från den tyska filen kan bild (Abbildung) nr 1,2 och 3 hämtas.

VAD ÄR EL-KÄNSLIGHET (Elektrosensibilität)?

(det tyska begreppet Elektrosensibilitet motsvarar närmast det svenska el-känslighet som jag kommer att använda nedan)

Allt oftare konfronteras medicinaren med problemet el-känslighet, om han/hon nu över huvud taget kan ställa denna diagnos. Inte sällan rekommenderas på grund av sjukdomsbildens oklara genes en psykoterapeutisk behandling, eller till och med genomförs en sådan behandling. Detta kan på grund av miljömedicinens nuvarande kunskapsläge inte sällan betecknas som ”Konstfel”, när behandlingen sker med hjälp av psykofarmaka och därmed slutligen leder till en psykiatrisering. El-känsliga är inte på något sätt psykiskt sjuka, utan de lider av att deras biologiska regleringssystem har kommit ur jämvikt på grund av yttre elektriska, magnetiska eller/och elektromagnetiska fält. Å andra sidan är det påfallande svårt att entydigt diagnosticera denna sjukdom. Den klassiska modellen för påverkan existerar inte för detta sjukdomsförlopp, allt mer för anamnesen till en multikausal kedja (kemiska belastningar, oförmåga att tåla näringsmedel, allergiska reaktioner etc).

Flerårig forskning över detta tema har visat att bestämda fysiologiska parametrar visserligen visar en mycket god korrelation till el-känslighet, men tillåter inte det stränga orsakssamband som krävs av statistiken. Därmed kan för närvarande endast tas hänsyn till de många erfarenheter, som återspeglas i samtalet med talrika personer som fått sin hälsa inskränkt. Å andra sidan har det visat sig att det vegetativa nervsystemet i sina reaktioner ställer fram en bra indikator.

 

TESTFÖRFARANDE FÖR EL-KÄNSLIGHET

För värdering av el-känslighet används ett test av bioregleringskapaciteten, det vill säga biosystemets anpassningsförmåga gentemot miljöfaktorer. Det vegetativa nervsystemets reaktioner på pulsade elektromagnetiska fält, som t ex mobiltelefonens, undersöks.

Som objektiv parameter, inte omedelbart påverkbar genom psyket, gäller här hjärtrytmvariabiliteten (variabiliteten i de på varandra följande enskilda hjärtslagen), mikrocirkulationen (dynamiken i den kapillära kärlcirkulationen) och den aktiva elektriska hudpotentialen.

Med hjälp av dessa parametrar kan slutsatser dras om det aktuella tillståndet hos biosystemet, eventuella existerande belastningar från tidigare (kemikalieförgiftningar, allergier osv) och aktiviteten hos bio-regleringen.

 

DIAGNOSTIK

Grundläggande omständigheter

Under test av bioreglerkapaciteten med användande av en elektromagnetisk retning används inte någon invasiv teknik och inte heller några mediciner. Testet äger rum under definierade förhållanden, det vill säga undersökningsrummet är fritt från ytterligare elektriska, magnetiska respektive elektromagnetiska belastningar.

Tiden för undersökningen delas upp i vilo-, retnings- och återhämtningsfas, varvid patienten inte blir informerad om när retning sätts på respektive stängs av (enkel-blind-studie). Som retningskälla används en DECT-telefon, vilken kontinuerligt avger ett pulserat elektromagnetiskt fält. Tätheten hos fältet vid strålkällan uppgår till 1 milliwatt per kvadratmeter; detta motsvarar cirka 0,1% av det aktuella lagliga gränsvärdet. I stället för DECT-telefon kan även en WLAN-router användas som retningskälla. Den strålning som då avges är 10 mikrowatt per kvadratmeter vid strålkällan.

Alla undersökningsparametrar registreras fortlöpande och samtidigt. För att bestämma hjärtrytmvariabiliteten (HRV) används en EKG bröstavledning. Den aktiva hudpotentialen mäts med en sensor på vänster underarm och mikrocirkulationen registreras men hjälp av ett laser-doppler-förfarande på örsnibben.

bild 1.

Utvärdering

Man gör en separat utvärdering av vilo- och exponeringsfaserna för att kunna komma fram till eventuella tidigare skador på biosystemet.

HRV

Variationerna i hjärtrytmen förmedlas genom avstånden mellan de enskilda hjärtslagen i EKG (avståndet mellan enskilda R-taggar i EKG). Detta följs upp via frekvensanalys (FFT) av grundsignalen och dess övervågor (jfr övertoner).

bild 2.

bild 3.

 

En liten variabilitet hos hjärtrytmen framkommer tydligt i den precisa framställningen av övervågorna, (bild 3): ju mindre antal övervågor desto större bandbredd hos hjärtvariabiliteten (HRV).

En ytterligare information ger bandbredden hos HRV, vilken bestäms av det aritmetiska medelvärdet för hjärtaktiviteten.

Mikrocirkulation

Dynamiken i mikrocirkulationen i kapillärbädden bestäms genom ett laser-doppler-förfarande, vilket påvisar det blodflöde som de enstaka hjärtslagen åstadkommer. Mycket mer viktigt är dock grundsignalen med en periodicitet på cirka 0,15 Hz, något som motsvarar rörligheten i tarmområdet.

Aktiv hudpotential

De på hudytan mätbara elektriska spänningsskillnaderna avleds av en elektrod-matrix.

Förändringar i mikrocirkulationen och den aktiva hudpotentialen analyseras uteslutande med avseende på tidsfunktionen och jämförs med varandra vad avser de enskilda försöksavsnitten.

UTVÄRDERING

Hjärtrytmvariabilitet

Är HRV redan i vilofas, alltså inskränkt redan före exponering; så är detta ett tecken på en redan närvarande, eventuellt även irreversibel, skada hos det vegetativa nervsystemet, som inskränker bioregleringen.

Mikrocirkulation

Mikrocirkulationen styrs direkt av det vegetativa nervsystemet, därför ger en jämförelse av data före, under och efter exponering uppgift om aktiviteten hos bioregleringen.

Aktiv hudpotential

Via den aktiva hudspänningen kan stresstillstånd påvisas men även blockeringar i den elektriska ledningsförmågan.

Om uteslutande förändringar i mikrocirkulationen och/eller i den aktiva hudpotentialen uppträder under exponering, så är detta ännu inte något tecken på en akut inskränkning av hälsan. Pulserade elektromagnetiska fält är ändå en stressfaktor för organismen, vilket kan leda till sjukdom vid långvarig inverkan. Detta diagnosförfarande ger en klar utsaga om biosystemets anpassningsförmåga till högfrekventa pulserade elektromagnetiska fält och ger därmed säkert besked om el-känslighet, graden av sjukdom samt närvaron av eventuella tidigare belastningar.

TERAPIMÖJLIGHETER

En schablonmässig rekommendation för en behandling finns inte. Här måste man handla individuellt, vilket dock är beroende av de erhållna mätvärdena och de noggrant genomförda anamnestiska frågorna.

El-känsliga personer, som i testet uppvisat en entydig reaktion hos det vegetativa nervsystemet, kan vara hjälpta av en temporär vistelse i ett område fattigt på elektrosmog. Detta tjänar först till att stabilisera organismen, visar emellertid också om el-känsligheten är reversibel (kan gå över). Vidare kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning av hemmet, där alla belastande faktorer, såsom el-installationer eller också till exempel mögel, kan upptäckas, för att kunna genomföra en fackmannamässig sanering.

Ytterligare är det nödvändigt att noggrant dokumentera alla förändringar i symptomen vid förändrat boende. Dessa notiser kan anonymt ställas till förfogande för föreningen ”Erforschung und Therapie der Elektrosensibilität e.V” (Föreningen för utforskande och behandling av el-känslighet). Målet är att vetenskapligt dokumentera sjukdomen el-känslighet. Med detta som bas ska erkännande av sjukdomen i samhället och i politiken kunna uppnås, så att i framtiden de drabbade kan erhålla motsvarande understöd från Försäkringskassan.

Kontakt med föreningen: zk|cqruf~qni3atk')">Klicka här">Klicka här

 

Vad är elektrosmog-fattiga områden?

Här handlar det om orter med låga belastningar av högfrekventa (elektromagnetiska fält, t ex radiokommunikationsnät) och lågfrekventa områden (elektriska och magnetiska fält, t ex högspänningsgator). Detta tillstånd skall på motsvarande sätt skyddas av städer och samhällen genom byggplanering.

Dessutom skall på dessa orter elektrosmog-fattiga boenden ställas till förfogande.

 

TEST AV EL-KÄNSLIGHET

Test ort

Testerna av el-känslighet genomförs i testlaboratoriet ”Umweltphysikalischen Messungen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)” (Omvärlds-fysikaliska mätningar, Sällskapet för civila rättigheter), D-36466 Wiesenthal/Röhn, Tyskland.

Adress:     Umweltphysikalische Messungen GbR

Zweigstelle Thüringen

Pfarrgasse 5a

D-36466 Wiesenthal

Tyskland

Anmälan / tidbokning

Anmälan alltid möjlig.

Kontakt:   Dr. Lebrecht von Klizing

e-Mail: Klicka här

tel: 0049-036964-83207

 

Dipl.-Ing. Susanne Günther

e-Mail: Klicka här

 

Homepage: www.umweltphysik.com

 

Allmänt

Ankomsten skall ske åtminstone en dag före testet eftersom testet inte får genomföras under stressade omständigheter.

Tåg: Station: Bad Salzungen (förbindelse se www.db.de)

Upphämtnings service: Bad Salzungen – Wiesenthal (ca 20 min)

Logi

Det finns på orten möjlighet till övernattning i elektrosmog-fritt boende. Boendet kan bokas direkt hos uthyraren: www.wiesenthal.info – ”Unterkunft” eller kan bokas i samband med anmälan till testet.

Testdagens förlopp

Före testet måste man avstå från njutningsmedel såsom alkohol, tobak, kaffe, svart eller grönt te. Intag av mediciner måste meddelas i samband med anmälan till testet; testet är inte möjligt i samband med: antihistaminika och  beta-blockerare. Före testet tas en grundlig sjukhistoria upp och i samband därmed ges information om testförfarandet.

Själva testet varar 40, upp till maximalt 55, minuter, det beror på reaktionshastigheten hos respektive organism. Efter testet kan en första bedömning göras. Det slutliga testresultatet inklusive protokoll och – om nödvändigt – individuella terapiförslag, kommer att skickas per post ca 2-3 veckor efter testet. Denna tid är nödvändig, eftersom utvärderingsproceduren baseras på en mycket omfattande datamängd.

Testet kommer att debiteras med 400 Euro plus 19% moms; beloppet betalas kontant efter testet.

 

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf